Algemene Voorwaarden

Firma Orfeo Office, s.r.o.

Chelčického 95/15

CZ-370 01 České Budějovice

Identificatienummer: 25176269, Handelsregister van de regionale rechtbank České Budějovice, afdeling C, supplement 7940 voor de verkoop van producten Geregistreerde online shop: https://www.orfeoshop.nl

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "algemene voorwaarden" genoemd) van Orfeo Office, s.r.o., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Chelčického 95/13a, 370 01 České Budějovice, identificatienummer: 25176269, ingeschreven in het handelsregister van de regionale rechtbank van Ceské Budějovice, afdeling C, voeg 7940 (hierna "de verkoper" genoemd) zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 1751, lid 1 van wet nr. 89/2012, het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek") wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen die ontstaan in verband met of op basis van een koopovereenkomst (hierna te noemen de "koopovereenkomst") tussen verkoper en een andere natuurlijke of rechtspersoon ("koper") via de online winkel van verkoper. De online shop wordt beheerd door de verkoper op de website https://www.orfeoshop.nl (de "Website").

1.2 De voorwaarden in de artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing op gevallen waarin de koper die de producten van de verkoper wil kopen, handelt in het kader van zijn zakelijke activiteiten wanneer hij de producten bestelt (niet de consument).

1.3 Bepalingen die afwijken van de handelsvoorwaarden kunnen in de koopovereenkomst worden bedongen. De afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de algemene voorwaarden.

1.4 De voorwaarden maken deel uit van de koopovereenkomst. De verkoopovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn in het Tsjechisch geschreven. De koopovereenkomst kan in het Tsjechisch worden gesloten.

1.5 De algemene voorwaarden kunnen door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die tijdens de looptijd van de vorige tekst van de Algemene Voorwaarden zijn ontstaan.

2. Gebruikersaccount

2.1 Op basis van de registratie van de koper op de Website heeft de koper toegang tot zijn gebruikersinterface. De koper kan via deze gebruikersinterface producten bestellen ("user account"). Als de webinterface het toelaat, kan de koper de producten zonder registratie rechtstreeks via de webinterface van de winkel bestellen.

2.2 Bij registratie op de website en het bestellen van producten is de koper verplicht om alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. De koper moet de gegevens die in de gebruikersaccount ter beschikking worden gesteld bij elke wijziging actualiseren. De door de koper op de gebruikersaccount en bij het bestellen van de producten verstrekte gegevens worden door de verkoper als correct beschouwd.

2.3 Toegang tot de gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht om de informatie die nodig is voor toegang tot zijn gebruikersaccount vertrouwelijk te behandelen.

2.4 De koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van de gebruikersaccount.

2.5 De verkoper kan het account van de gebruiker opzeggen, in het bijzonder indien de koper zijn gebruikersaccount langer dan een jaar niet heeft gebruikt of indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst (inclusief de voorwaarden) niet nakomt.

2.6 De koper erkent dat het gebruikersaccount niet continu beschikbaar kan zijn, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de verkoper of het noodzakelijke onderhoud van hardware en software door derden.

3. Afsluiting van het koopcontract

3.1 De presentatie van de producten in de webinterface van de shop is informatief en de verkoper is niet verplicht om voor deze producten een koopovereenkomst af te sluiten. De bepalingen van artikel 1732, lid 1, tweede alinea, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2 De webinterface van de shop bevat informatie over de producten, inclusief de prijs van de afzonderlijke producten en de kosten van het retourneren van de producten indien de producten niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden teruggezonden. De prijzen van de producten worden vermeld inclusief BTW en alle bijbehorende toeslagen. De artikelprijzen blijven van kracht zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid voor de verkoper om een verkoopovereenkomst te sluiten op individueel onderhandelde voorwaarden.

3.3 De webinterface van de shop bevat ook informatie over de kosten van verpakking en levering van producten. Informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de in de webinterface gespecificeerde producten is alleen van toepassing indien de producten binnen het douanegebied van de EU worden geleverd. Voor eilanden en enclaves/exclaves binnen de EU kunnen andere tarieven gelden.

3.4 Voor het bestellen van producten vult de koper het bestelformulier in via de webinterface van de winkel. Het bestelformulier bevat in het bijzonder informatie over:

3.4.1 Bestelde producten (bestelde producten "voegt" de koper toe aan de webinterface van de winkelwagen van de winkel),

3.4.2. de wijze van betaling van de aankoopprijs van de producten, bijzonderheden over de vereiste wijze van levering van de bestelde producten en de wijze van betaling van de aankoopprijs van de producten, en

3.4.3. informatie over de kosten verbonden aan de levering van de producten (hierna gewoonlijk de "bestelling" genoemd).

3.5 Alvorens de bestelling bij de verkoper in te dienen, heeft de koper het recht om de informatie in de bestelling van de koper te herzien en te wijzigen, ook met betrekking tot de mogelijkheid voor de koper om eventuele fouten bij het invoeren van gegevens in de bestelling op te sporen en te corrigeren. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper door te klikken op de knop "Bindende bestelling verzenden". De informatie in de bestelling wordt door de verkoper als juist beschouwd. De verkoper zal deze ontvangstbevestiging onmiddellijk na ontvangst van de bestelling per e-mail aan de koper bevestigen op het e-mailadres van de koper dat in de gebruikersaccount of bestelling is vermeld (hierna "e-mailadres van de koper" genoemd).

3.6 De verkoper heeft altijd het recht om, afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid producten, aankoopprijs, geschatte transportkosten), de koper om aanvullende opdrachtbevestiging (bijv. schriftelijk of telefonisch) te vragen.

3.7 De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper vloeit voort uit de levering van de aanvaarding van de bestelling die per e-mail aan de koper wordt verzonden naar het e-mailadres van de koper.

3.8 De koper stemt in met het gebruik van communicatie op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. Alle kosten die de koper maakt in verband met het gebruik van communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) zijn voor rekening van de koper.

4. prijs van de producten en betalingsvoorwaarden

4.1 De koper kan de prijs van de producten en de kosten verbonden aan de levering van de goederen onder de koopovereenkomst op de volgende wijze betalen:

Contant bij de verkoper in de winkel Chelčického 95/13a, CZ-370 01 České Budějovice;

contant bij levering op de door de koper in de bestelling opgegeven plaats;

overboeking naar rekening nr. 100 95 84/2060 van de verkoper bij de bank Citfin S.D., Praag;

per credit card, bank card, paypal, klarna, etc.

4.2 Samen met de koopprijs is de koper verplicht de kosten van de verkoper voor verpakking en levering van de producten voor het overeengekomen bedrag te dragen.

4.3 De verkoper verlangt van de koper geen aanbetaling of soortgelijke betaling. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 4.6. Voorwaarden voor de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de producten.

4.4 Indien betaling contant of bij aflevering plaatsvindt, is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de producten. In geval van niet-contante betaling is de koopprijs verschuldigd op het moment van de koopovereenkomst.

4.5 In geval van contante betaling is de koper verplicht om de aankoopprijs van de producten samen met het variabele betalingssymbool (staat op alle Tsjechische facturen) te betalen. In geval van contante betaling wordt de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs ontslagen op het moment dat het desbetreffende bedrag in de kas of op de rekening van de verkoper wordt bijgeschreven.

4.6 De verkoper heeft het recht, in het bijzonder indien de koper de bestelling niet bevestigt (artikel 3.6), om de volledige koopprijs te eisen alvorens de producten naar de koper te verzenden. Bij betaling per bankoverschrijving op de rekening van de verkoper of door betaling met een bankcard of creditcard is de koper verplicht de producten vooraf te betalen. De bepalingen van § 2119, lid 1, eerste alinea, van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4.7 Kortingen op de prijs van de producten die de verkoper aan de koper ter beschikking stelt, mogen niet worden gecombineerd.

4.8 Indien dit in de handel gebruikelijk is of indien dit is voorzien in algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de verkoper de koper een fiscaal document - factuur voor betalingen - uitreiken. De verkoper is BTW-plichtig. Belastingdocument - De factuur wordt door de verkoper uitgereikt na betaling van de prijs van de producten aan de koper en in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper of in een papieren uitvoering samen met de producten, volgens de instructies van de koper, gestuurd.

4.9 Als u zonder BTW koopt door middel van een EU-belastingidentificatienummer, volg dan https://www.orfeoshop.nl.

5. Ontbinding koopovereenkomst

5.1. De koper erkent dat het volgens de bepalingen § 1837 van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek onder andere niet mogelijk is om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst voor de levering van goederen die op verzoek van de koper of voor zijn persoon zijn aangepast, uit de koopovereenkomst voor de levering van bederfelijke goederen, evenals goederen die na levering onherroepelijk met andere goederen een onlosmakelijk product vormen, een koopovereenkomst voor de levering van verzegelde goederen die de consument uit de verpakking heeft verwijderd en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, en een koopovereenkomst voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's, indien zij inbreuk hebben gemaakt op hun oorspronkelijke verpakking.

5.2 Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel 5.1 of een ander geval waarin de koopovereenkomst niet kan worden ontbonden, dient de koper het bepaalde in artikel 1829 lid 1 na te leven. 1 BGB van de koopovereenkomst tot ontbinding binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, waarbij in het geval van meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen, deze termijn ingaat op de datum van ontvangst van de laatste levering van de goederen. De herroeping van de overeenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden toegezonden. Om zich uit het contract terug te trekken, kan de koper gebruik maken van het door de verkoper ter beschikking gestelde voorbeeldformulier, dat als bijlage bij de algemene voorwaarden is gevoegd.  De koper kan zich onder andere uit de koopovereenkomst terugtrekken naar het adres van de verkoper of naar het e-mailadres van de verkoper info@orfeoshop.com

5.3 Retourneren.    In geval van herroeping van de koopovereenkomst onder Art. 5.2. De goederen moeten binnen 14 (veertien) dagen na herroeping van de overeenkomst aan de verkoper worden geretourneerd. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, draagt de koper de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de verkoper, zelfs indien de goederen niet kunnen worden teruggezonden via de gebruikelijke postweg naar gelang van hun aard.

5.4 In geval van herroeping van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2 van de algemene voorwaarden, dienen de van de koper ontvangen gelden van de verkoper binnen veertien (14) dagen na de herroeping van de koopovereenkomst van de koper zoals deze door de verkoper van de koper is aanvaard, te worden teruggestort. De verkoper heeft ook het recht om de prestatie van de koper te retourneren op het moment dat de goederen door de koper worden geretourneerd of anderszins, mits de koper akkoord gaat met de verkoper en er geen extra kosten voor de koper ontstaan. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden. Indien de consument een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste van de door de handelaar aangeboden goederen, betaalt de handelaar de consument de kosten van levering van de goederen terug voor het bedrag van de goedkoopste leveringswijze van de aangeboden goederen.

5.5 De verkoper kan de vordering tot schadevergoeding die voortvloeit uit de goederen eenzijdig verrekenen met de vordering tot terugbetaling van de koopprijs van de koper.

5.6 De verkoper is te allen tijde gerechtigd de koopovereenkomst te herroepen totdat de goederen door de koper zijn geaccepteerd. In een dergelijk geval zal de verkoper de koopprijs onmiddellijk aan de koper retourneren, op de door de koper opgegeven rekening.

5.7 Indien een geschenk samen met de goederen aan de koper ter beschikking wordt gesteld, wordt de schenkingsovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten onder de voorwaarde dat, indien de terugtrekking van de koopovereenkomst door de koper de schenkingsovereenkomst voor een dergelijk geschenk verliest en de koper verplicht is de goederen en het overgedragen geschenk aan de verkoper te retourneren.

6. Vervoer en levering van goederen

6.1 Indien het soort transport wordt geregeld op basis van een speciaal verzoek van de koper, draagt de koper het risico en de daaraan verbonden extra kosten.

6.2 Indien de verkoper op basis van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door koper in de order opgegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen.

6.3 Indien de goederen om redenen van de koper herhaaldelijk of op een andere dan de in de order vermelde wijze moeten worden geleverd, is de koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan de andere vorm van dienstverlening te vergoeden.

6.4 Na ontvangst van de goederen door de afzender dient de koper de intactheid van de verpakking van de goederen te controleren en de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade of gebreken. In geval van een beschadiging van het pakket, wat wijst op een ontoelaatbare ingreep aan de zending, hoeft de koper de zending niet te accepteren van de afzender.

6.5 Andere rechten en verplichtingen van partijen bij het vervoer van goederen kunnen de specifieke leveringsvoorwaarden van de verkoper wijzigen indien deze door de verkoper zijn afgegeven.

7. Rechten bij gebrekkige uitvoering / Garanties / Beperking aansprakelijkheid

7.1 De rechten en plichten van de contractanten met betrekking tot de rechten op gebrekkige nakoming zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene bindende wettelijke bepalingen (in het bijzonder de bepalingen van § 2099 tot 21.17 en § 2161 tot 2174 van het Tsjechische Burgerlijke Wetboek).

7.2 De verkoper is jegens de koper aansprakelijk voor de garantie dat de goederen bij ontvangst niet gebrekkig zijn. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper aansprakelijk op het moment dat de goederen worden overgenomen:

7.2.1 De verkoper is de eigenaar van de goederen, er is een overeenkomst, de goederen hebben de kenmerken die de verkoper of fabrikant heeft beschreven of die de koper verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van de door hen gemaakte reclame,

7.2.2. De goederen zijn geschikt voor het door de verkoper genoemde doel of waarvoor de goederen van dit type gewoonlijk worden gebruikt,

7.2.3 De goederen komen overeen met de kwaliteit of prestatie van het overeengekomen monster of van de onderzoeker, indien de kwaliteit of verwerking werd bepaald aan de hand van het overeengekomen monster of de overeengekomen presentatie,

7.2.4 De goederen worden geleverd in de overeenkomstige hoeveelheid, tarief of gewicht en

7.2.5 De goederen voldoen aan de wettelijke eisen.

7.3 Het bepaalde in artikel 7.2 is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht met gebreken of slijtage, aanvaarding door de koper of, indien de aard van de goederen dit aangeeft.

7.4 Indien het gebrek binnen zes maanden na aanvaarding optreedt, worden de goederen als gebrekkig beschouwd op het moment van ontvangst. De koper heeft het recht om tot 24 maanden na ontvangst van de goederen een vordering wegens gebrek in te stellen.

7.5. Als garantie kan de koper in eerste instantie alleen het herstel van gebreken eisen. De afnemer moet de leverancier de nodige tijd en gelegenheid geven om deze handelingen te verrichten, anders is de leverancier ontheven van de verplichting tot herstel. In plaats van het gebrek te verhelpen, kan de verkoper een vervangend artikel leveren. De koper kan de ontbinding van de overeenkomst (redresseeractie) of een vermindering van de prijs (korting) eisen indien de reparatie 3 keer mislukt en de verkoper de vervangende levering weigert of niet binnen een redelijke termijn levert. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling.

7.6. Voor zover niet anders vermeld, vervalt de aanspraak op garantie 6 maanden na de oplevering.

7.7. In geval van gerechtvaardigde reclames van gebreken is de leverancier verplicht het gebrek te herstellen of naar zijn keuze foutloze vervangende goederen te leveren. De kosten voor het verzenden van de als gebrekkig gemelde goederen, alsmede voor de verpakking en de montage en demontage van onderdelen, zijn voor rekening van de klant.

7.8. Bij onterechte melding van gebreken is leverancier gerechtigd alle hieruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.9. Aanspraken op schadevergoeding door de koper wegens of in verband met gebreken of door een gebrek veroorzaakte gevolgschade, ongeacht de rechtsgrond, bestaan slechts volgens de bepalingen van artikel 10.4.

7.9.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die het gevolg zijn van de schending van bedienings-, onderhouds- en installatie-instructies, oneigenlijk gebruik, foutieve of nalatige behandeling, natuurlijke slijtage, ingrepen door de koper of derden in het leveringsvoorwerp of het gebruik van reserveonderdelen van vreemde oorsprong.

7.9.2. In geval van herstel van gebreken binnen de garantietermijn van de zaak is de verkoper slechts gehouden de gekochte zaak terug te brengen in de leveringstoestand van de fabrikant. Alle verdere aanpassingen die verder gaan dan de bij de productie gemaakte instellingen (fabrieksinstellingen) vallen niet onder de garantie en zijn derhalve tegen betaling aan de koper.

7.9.3. Voor alle schadeclaims tegen ons wegens schuldig plichtsverzuim, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige levering, positieve contractbreuk, plichtsverzuim tijdens de contractonderhandelingen, onrechtmatige daad, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding.

In geval van lichte nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk bij schending van wezenlijke verplichtingen. In alle andere opzichten is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten.

7.9.4. In geval van aansprakelijkheid volgens artikel 7.9.3. en aansprakelijkheid zonder schuld, in het bijzonder in geval van aanvankelijke onmogelijkheid en eigendomsgebreken, is de verkoper slechts aansprakelijk voor typische en voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is beperkt tot de prijs van het geleverde product.

7.9.5. De koper is verantwoordelijk voor het beslissen over het gebruik van de geleverde goederen. Tenzij de verkoper schriftelijk specifieke eigenschappen en geschiktheid van de producten voor een contractueel bepaald doel heeft bevestigd, is elk advies over de toepassing in elk geval niet bindend.

7.9.6. De uitsluiting van aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 7.9.3. en 7.9.5. geldt in dezelfde mate ten gunste van alle werknemers en andere plaatsvervangende agenten van de verkoper.

7.9.7. De voorgaande bepalingen van de artikelen 7.9.3. - 7.9.6. zijn niet van toepassing, voor zover de verkoper aanspraken worden gemaakt op grond van de Tsjechische wet op de productaansprakelijkheid.

8. Andere rechten en verplichtingen van de contractpartijen

8.1 De koper verwerft het eigendom van de goederen door betaling van de volledige aankoopprijs van de goederen.

8.2 De verkoper is niet gebonden aan gedragsregels jegens de koper in de zin van § 1826 lid 1 (a) E van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek.

8.3 Een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst is de overeenkomstige Tsjechische Handelscontrole, registratienummer: 00020869, met maatschappelijke zetel te Štěpán 567/15, 120 00 Praag.

8.4 De verkoper is gerechtigd de goederen te verkopen op basis van een handelscertificaat. De handelscontrole wordt binnen haar bevoegdheid uitgevoerd door het bevoegde handelskantoor. De controle op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie heeft onder meer in beperkte mate toegezien op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, in gewijzigde vorm.

8.5 De koper neemt hierbij het risico van een verandering van omstandigheden in de zin van § 1765 lid 1. 2 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek op zich.

9. Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

9.1 Orfeo Office s.r.o. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens), Wet nr. 101/2000, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en bij de wet die, in de zin van de tenuitvoerlegging van bovengenoemde verordening, voorziet in wet nr. 480/2004 B. betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, wet nr. 127/2005 Coll. betreffende elektronische communicatie en andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

9.2 Orfeo Office s.r.o. heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker of de door de gebruiker bij de registratie verstrekte of ingevoerde persoonlijke gegevens (met name contactgegevens) te verwerken om de gebruiker te registreren. 

9.3 Deze verwerking van persoonsgegevens is onwettig, aangezien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst volgens welke Orfeo Office s.r.o. een registratiedienst aanbiedt en waarbij de gebruiker een contractant is als onderwerp van persoonsgegevens.

9.4 In bijzondere gevallen kan Orfeo Office s.r.o. in aanvulling op de artikelen persoonsgegevens verwerken. Voorwaarden 9.2. en 9.3 in overeenstemming met het  doel om de legitieme belangen van Orfeo Office s.r.o. of derden (bijv. belang bij het veilig functioneren van de dienstverlening) te beschermen volgens de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

9.5 Indien gebruiker persoonsgegevens van andere personen aan Orfeo Office s.r.o. heeft verstrekt of overgedragen, is gebruiker verplicht deze natuurlijke personen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens en daarmee de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. In het andere geval is de gebruiker verantwoordelijk voor alle schade die aan Orfeo Office s.r.o. wordt toegebracht. 

9.6 Meer gedetailleerde informatie over de omgang met persoonsgegevens vindt u op de website van Orfeo Office s.r.o., zie hieronder: Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) is te vinden op onze website https://www.orfeoshop.nl

10. Het verzenden van commerciële berichten en het opslaan van cookies

10.1 De koper stemt ermee in om informatie over de goederen, diensten of zaken van de verkoper te ontvangen op het elektronische adres van de koper.

10.2 De koper is bekend met het opslaan van cookies op zijn computer.

11. Levering

11.1 De koper kan gelinkt worden aan het e-mailadres van de koper.

12. Slotbepalingen

12.1 Indien een relatie op basis van een koopovereenkomst een internationaal (buitenlands) element bevat, hebben de partijen afgesproken dat de relatie wordt bepaald door Tsjechisch recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument die voortvloeien uit algemeen bindende wetgeving.

12.2 Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig of ineffectief is of ongeldig wordt, verwijst deze naar een bepaling waarvan de betekenis van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk de betekenis benadert in plaats van de ongeldige bepaling. De ongeldigheid of ondoelmatigheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

12.3 De koopovereenkomst, met inbegrip van de voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4 De orderbevestiging per e-mail vormt het voorbeeldformulier voor de herroeping van de koopovereenkomst en de instructie daarvoor.

12.5 Contactgegevens van de verkoper: Orfeo Office s.r.o. Chelcickeho 95/13a, 370 01 CZ-Ceske Budejovice, e-mailadres info@orfeoshop.com