Opzegging van het contract

De koper erkent dat het volgens de bepalingen § 1837 van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek onder andere niet mogelijk is om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst voor de levering van goederen die op verzoek van de koper of voor zijn persoon zijn aangepast, uit de koopovereenkomst voor de levering van bederfelijke goederen, evenals goederen die na levering onherroepelijk met andere goederen een onlosmakelijk product vormen, een koopovereenkomst voor de levering van verzegelde goederen die de consument uit de verpakking heeft verwijderd en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, en een koopovereenkomst voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's, indien zij inbreuk hebben gemaakt op hun oorspronkelijke verpakking.

Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel 5.1 of een ander geval waarin de koopovereenkomst niet kan worden ontbonden, dient de koper het bepaalde in artikel 1829 lid 1 na te leven. 1 BGB van de koopovereenkomst tot ontbinding binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, waarbij in het geval van meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen, deze termijn ingaat op de datum van ontvangst van de laatste levering van de goederen. De herroeping van de overeenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden toegezonden. Om zich uit het contract terug te trekken, kan de koper gebruik maken van het door de verkoper ter beschikking gestelde voorbeeldformulier, dat als bijlage bij de algemene voorwaarden is gevoegd.  De koper kan zich onder andere uit de koopovereenkomst terugtrekken naar het adres van de verkoper of naar het e-mailadres van de verkoper info@prodejkavy.cz

Retourneren. In geval van herroeping van de koopovereenkomst onder Art. 5.2. De goederen moeten binnen 14 (veertien) dagen na herroeping van de overeenkomst aan de verkoper worden geretourneerd. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, draagt de koper de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de verkoper, zelfs indien de goederen niet kunnen worden teruggezonden via de gebruikelijke postweg naar gelang van hun aard.

In geval van herroeping van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2 van de algemene voorwaarden, dienen de van de koper ontvangen gelden van de verkoper binnen veertien (14) dagen na de herroeping van de koopovereenkomst van de koper zoals deze door de verkoper van de koper is aanvaard, te worden teruggestort. De verkoper heeft ook het recht om de prestatie van de koper te retourneren op het moment dat de goederen door de koper worden geretourneerd of anderszins, mits de koper akkoord gaat met de verkoper en er geen extra kosten voor de koper ontstaan. Indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden. Indien de consument een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste van de door de handelaar aangeboden goederen, betaalt de handelaar de consument de kosten van levering van de goederen terug voor het bedrag van de goedkoopste leveringswijze van de aangeboden goederen.

De verkoper kan de vordering tot schadevergoeding die voortvloeit uit de goederen eenzijdig verrekenen met de vordering tot terugbetaling van de koopprijs van de koper.

De verkoper is te allen tijde gerechtigd de koopovereenkomst te herroepen totdat de goederen door de koper zijn geaccepteerd. In een dergelijk geval zal de verkoper de koopprijs onmiddellijk aan de koper retourneren, op de door de koper opgegeven rekening.

Indien een geschenk samen met de goederen aan de koper ter beschikking wordt gesteld, wordt de schenkingsovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten onder de voorwaarde dat, indien de terugtrekking van de koopovereenkomst door de koper de schenkingsovereenkomst voor een dergelijk geschenk verliest en de koper verplicht is de goederen en het overgedragen geschenk aan de verkoper te retourneren.

Transport en levering van goederen

Indien het type transport wordt geregeld op basis van een speciaal verzoek van de koper, draagt de koper de daarmee gepaard gaande extra kosten en het risico.

Indien de verkoper contractueel verplicht is om de goederen te leveren op de door de koper in de bestelling opgegeven plaats, is de koper verplicht om de goederen bij levering over te nemen.

Indien de goederen herhaaldelijk of op een andere dan de in de order vermelde wijze moeten worden geleverd, is de koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan de andere wijze van levering te vergoeden.

Bij ontvangst van de goederen door de afzender is de koper verplicht om de staat van de verpakking van de goederen te controleren en de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van gebreken. In het geval dat het pakket in een onacceptabele staat verkeert, kan de koper de zending niet accepteren van de afzender.

Andere rechten en plichten van de partijen bij het vervoer van goederen kunnen de specifieke leveringsvoorwaarden van de verkoper wijzigen indien deze door de verkoper worden afgegeven.

Niet-aanvaarding van de zending

Elke bestelling is bindend volgens de geldende wetgeving van de Tsjechische Republiek. De niet-aanvaarding van de zending beëindigt de overeenkomst niet binnen 14 dagen (hier gelden overige regels volgens de wet). Indien de klant de bestelling, die bij levering met/zonder rembours wordt verzonden, niet afhaalt, is hij verplicht alle kosten voor de terugzending van de goederen te vergoeden. Hieronder vindt u het actuele kosten. Houd er rekening mee dat alle uitstaande vorderingen (uitstaande contractuele boetes) worden overgedragen aan een incassobedrijf, inclusief alle bijbehorende kosten. Door uw bestelling te plaatsen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, die voldoen aan het Burgerlijk Wetboek van Tsjechië.

Door gemaakte ervaring zijn wij genoodzaakt om regels in te voeren zoals bij andere transacties. Volgens de Tsjechische wetgeving heeft de leverancier Orfeo Office s.r.o. het recht om de werkelijke kosten voor verzending en afhaling van de zending naar de eindklant te berekenen. Deze wet van het Burgerlijk Wetboek van de Tsjechische Republiek houdt zich volledig aan ons bedrijf, en de kosten zullen altijd eerst worden teruggevorderd door een aanmaning, en als de vordering niet wordt voldaan, onderneemt onze juridische vertegenwoordiging verdere stappen, inclusief de gerechtelijke en diens toepassing ervan. Deze kosten worden altijd gedragen door de schuldplichtige. Hieronder volgen de werkelijk gemaakte kosten, die altijd in rekening worden gebracht.

Geretourneerde goederen

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de klant het recht om kennis te nemen van de goederen, net als in een fysieke winkel. Het is zeker niet mogelijk om het te passen en dan terug te sturen. De goederen moeten onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking worden verzonden naar het adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

Adres voor verzending van goederen

U stuurt de goederen UITSLUITEND volgens het Burgerlijk Wetboek en UITSLUITEND naar ons adres. VERSTUUR NIET NAAR PUNTEN, HET WORDT NIET OVERGENOMEN.

Orfeo Office s.r.o.

Chelčického 95 / 13A

370 01 Česke Budějovice

Download formulieren

Herroepingsformulier