Klachtenprocedure

Firma Orfeo Office, s.r.o.

Chelčického 95/15

370 01 České Budějovice

Identificatienummer: 25176269, Handelsregister van de regionale rechtbank České Budějovice, afdeling C, supplement 7940 voor de verkoop van producten Geregistreerde online shop: https://www.orfeoshop.nl

1. Inleidende bepalingen

1.1 Deze klachtenprocedure van Orfeo Office, s.r.o., gevestigd te Chelčického 95, 370 01 České Budějovice, identificatienummer: 25176269, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Budějovice, afdeling C, 7940 (de "verkoper") regelt de procedure voor het claimen van goederen en gebreken in goederen die door de verkoper van een andere natuurlijke of rechtspersoon zijn gekocht, en regelt tegelijkertijd de rechten van de koper in het geval dat de koper consument is.

1.2 Deze klachtenprocedure regelt verschillende rechten en plichten voor kopers die, in de relatie met de verkoper, kopers van goederen zijn (hierna: "consumenten") en  natuurlijke of rechtspersonen die als handelaar optreden bij het bestellen van goederen. Artikel 2 van deze klachtenprocedure is van toepassing op alle kopers, artikel 3 geldt dan alleen voor kopers als consument.

2. Klachten

2.1 Dit deel van de klachtenprocedure is van toepassing op alle kopers bij de verkoper.

2.2 Verkoper is verplicht de goederen te leveren in de hoeveelheid, kwaliteit en uitvoering zoals gespecificeerd in de overeenkomst en deze te verpakken en te vervoeren op de wijze zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Indien het contract de kwaliteit of prestaties van de goederen niet specificeert, zal de verkoper de goederen leveren in kwaliteit en vakmanschap die passend zijn voor het in het contract gespecificeerde doel of, indien een dergelijk doel niet is gespecificeerd in het contract, voor het doel waarvoor de goederen normaal worden gebruikt. Indien in de overeenkomst niet is bepaald hoe de goederen moeten worden verpakt voor vervoer, moet de verkoper de goederen voor vervoer verpakken op een wijze die in de handel gebruikelijk is voor deze goederen of, indien deze methode niet kan worden gespecificeerd, op een wijze die van toepassing is op de bewaring en bescherming van de goederen.

2.3 Bij de vaststelling van de kwaliteit of uitvoering van de overeengekomen monsters dienen de goederen van een kwaliteit of ontwerp te zijn die overeenkomt met het product. Indien de in het contract vermelde kwaliteit afwijkt van de steekproef of het origineel, beslist het contract. Indien de kwaliteit of de prestatie van de goederen verschillend is, maar niet tegenstrijdig tussen het contract en het monster, moeten de goederen zowel aan het contract als aan het monster of het ontwerp voldoen.

2.4 Indien verkoper de verplichtingen 2.2 of 2.3 van deze klachtenprocedure, zoals uiteengezet in het artikel, niet nakomt, zijn de goederen gebrekkig. De levering van goederen die niet aan de overeenkomst voldoen en de gebreken in de voor het gebruik van de goederen vereiste bescheiden gelden als gebreken.

2.5 De verkoper is verantwoordelijk voor het gebrek in de goederen op het moment van levering aan de koper, zelfs indien het gebrek pas na deze periode aan het licht komt. De verplichtingen van de verkoper die voortvloeien uit de kwaliteitsgarantie van de goederen blijven onaangetast. De verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken die na het tijdstip van overdracht aan de koper ontstaan, indien deze het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

2.6 De koper is verplicht de goederen zo spoedig mogelijk na levering te inspecteren en de eigenschappen, kwaliteit en kwantiteit ervan vast te stellen.

2.7 Verkoper garandeert de kwaliteit van de geleverde goederen schriftelijk dat de geleverde goederen geschikt zijn voor een bepaalde gebruiksduur voor overeengekomen eigenschappen die anderszins zijn overeengekomen voor het gebruikelijke doel of voor de bewaring van overeengekomen eigenschappen die anderszins gebruikelijk zijn. De aanvaarding van een garantieverplichting kan voortvloeien uit de overeenkomst of uit een verklaring van de verkoper, in het bijzonder in de vorm van een garantiebewijs of een vermelding van de garantieperiode of de duur van de toepassing van de zaak op de verpakking of in reclame. Indien de garantietermijn in het contract of de garantieverklaring van de verkoper afwijkt, is de overeenkomst tussen de partijen van toepassing. De garantieperiode begint op de dag van levering van de goederen. De aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken die onder de kwaliteitsgarantie vallen, ontstaat niet indien deze gebreken het gevolg zijn van externe gebeurtenissen na levering en niet te wijten zijn aan de verkoper of de personen met wie de verkoper aan zijn verplichting heeft voldaan. De garantie is niet van toepassing op goederen die in strijd met de in het garantiebewijs vermelde voorwaarden zijn gebruikt.

2.8 Indien de contractuele levering wezenlijk wordt geschonden door gebreken, heeft de koper het recht:

a) het gebrek te verhelpen door melding van gebreken of door levering van de ontbrekende goederen,

b) het gebrek te laten verhelpen door de klacht te laten corrigeren,

c) op een redelijke korting op de aankoopprijs,

d) zich uit het contract te terug te trekken.

De koper dient de verkoper op de hoogte te stellen van het door hem gekozen recht na kennisgeving van gebreken of onmiddellijk na kennisgeving van gebreken. De koper mag de keuze niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper; dit geldt niet indien de koper om herstel van een gebrek heeft verzocht dat niet meer te herstellen blijkt te zijn. Indien de verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt of indien hij de koper meedeelt dat het gebrek niet zal worden verholpen, kan de koper een redelijke korting op de koopprijs eisen of zich uit het contract terugtrekken.

Indien de koper de keuze van zijn vordering niet binnen de hierboven vermelde termijn kenbaar maakt, heeft hij aanspraken op gebreken van de goederen zoals in de niet-materiële contractbreuk (Art. 2.9. klachtenprocedure).

2.9 Indien de gebrekkige prestatie een niet-materiële tekortkoming is, heeft de koper het recht het gebrek te verhelpen of een redelijke korting op de koopprijs.

Totdat de koper het recht op korting op de koopprijs heeft laten gelden, kan de verkoper leveren wat er ontbreekt of de juridische fout herstellen. Andere gebreken kunnen door de verkoper naar eigen goeddunken worden verholpen door reparatie van de goederen of door levering van nieuwe goederen; de keuze kan voor de koper geen buitensporige kosten veroorzaken.

Indien de verkoper het gebrek van de goederen niet tijdig verhelpt of weigert het gebrek te verhelpen, kan de koper een korting op de koopprijs eisen of zich uit de overeenkomst terugtrekken. De koper kan de keuze niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper.

2.10. Zolang het gebrek niet is verholpen, is de koper niet gehouden een gedeelte van de koopprijs te betalen door een redelijke schatting te maken van zijn recht op korting.

2.11. In geval van levering van nieuwe goederen dient de koper de oorspronkelijk geleverde goederen op eigen kosten aan de verkoper te retourneren.

2.12. De koper kan zich niet terugtrekken uit de overeenkomst en evenmin de levering van nieuwe goederen eisen indien de goederen niet kunnen worden teruggezonden in de staat waarin zij werden ontvangen. Dit is niet van toepassing, indien

a) de toestand door de inspectie is gewijzigd om het gebrek van de goederen op te sporen,

b) de koper de goederen heeft gebruikt voordat het gebrek zich voordeed,

c) de koper de goederen niet door een handeling of nalatigheid heeft doen terugkeren in de ongewijzigde staat, of

d) vóór het verschijnen van het gebrek een deel heeft verkocht, indien het wordt verbruikt, of indien de goederen bij normaal gebruik zijn gewijzigd; indien dit slechts gedeeltelijk is, geeft de koper aan de verkoper terug wat nog kan worden geretourneerd en onderhandelt hij met de verkoper in de mate waarin hij van het gebruik van de goederen heeft geprofiteerd.

2.13. Indien de koper het gebrek niet tijdig aan de verkoper meldt, vervalt het herroepingsrecht.

2.14. Indien de koper niet in staat is het gebrek onmiddellijk te melden nadat hij in staat is geweest het gebrek door tijdige inspectie en voldoende zorgvuldigheid vast te stellen, heeft de rechtbank het recht de gebrekkige prestatie niet te laten herstellen. In geval van een verborgen gebrek geldt dit ook indien het gebrek niet onmiddellijk nadat de koper in staat was het met voldoende zorg te bepalen, maar uiterlijk twee jaar na de overdracht van de zaak, werd gemeld.

De in het vorige lid bedoelde gevolgen worden door de rechtbank slechts in aanmerking genomen met betrekking tot het bezwaar van de verkoper dat het gebrek niet tijdig is gemeld. De verkoper heeft echter geen recht van bezwaar indien het gebrek te wijten is aan het feit dat de verkoper op het moment van levering wist of had moeten weten.

3. Bijzondere bepalingen voor consumentenklachten

3.1 Dit gedeelte van de klachtenprocedure is alleen van toepassing indien de koper de consument is.

3.2 De koper heeft het recht om zich zonder opgave van redenen en zonder boete schriftelijk terug te trekken uit de koopovereenkomst onder de voorwaarden en in de instructies over het herroepingsrecht, die deel uitmaken van de voorwaarden.

3.3 De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, met inbegrip van de garantie van de verkoper, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene bindende bepalingen van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek.

3.4 Verkoper is jegens koper aansprakelijk voor het feit dat de goederen op het moment van acceptatie geen gebreken vertonen. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper aansprakelijk dat voor de koper op het moment van acceptatie:

(a) de verkoper de eigenaar van de goederen is, er een overeenkomst bestaat, de goederen de kenmerken hebben die de verkoper of fabrikant heeft beschreven of die de koper heeft verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van de reclame die zij hebben gemaakt,

b) de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper vermelde doel of waarvoor de goederen gewoonlijk worden gebruikt,

c) de goederen overeenstemmen met de kwaliteit of de prestaties van het overeengekomen monster of, indien de kwaliteit of verwerking werd bepaald door een keurmeester volgens het overeengekomen monster of de overeengekomen presentatie,

d) de goederen de juiste hoeveelheid, de juiste prijs of het juiste gewicht hebben, en

e) de goederen voldoen aan de wettelijke eisen.

Indien het gebrek zich binnen zes maanden na ontvangst voordoet, worden de goederen op het moment van ontvangst als gebrekkig beschouwd.

3.5 Indien de aard van de aankoop dit toelaat, heeft de koper het recht het product voor hem te laten onderzoeken op zijn functies.

3.6 De koper heeft het recht om het recht te doen gelden op een gebrek dat zich voordoet in de consumptiegoederen op het moment van 24 maanden na ontvangst. Indien de goederen, hun verpakking, de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de verpakking of in reclame volgens andere wetten de termijn aangeven waarbinnen het product kan worden gebruikt, zijn de bepalingen van algemeen verbindende wettelijke bepalingen en deze klachtenvoorwaarden inzake de garantie van kwaliteit van toepassing.

3.7 Indien de koper daarom verzoekt, zal de verkoper de koper schriftelijk bevestigen in hoeverre en voor welke periode zijn verplichtingen gelden in geval van gebrekkige nakoming. De verkoper heeft verplichtingen die voortvloeien uit de gebrekkige prestatie, voor zover de gebrekkige prestatieverplichtingen van de fabrikant blijven bestaan. De naam, locatie en identificatie van de informatie en, in voorkomend geval, andere informatie die nodig is om zijn identiteit te kunnen bepalen, zullen worden gevonden aan het einde van de voorwaarden. In voorkomend geval zal de verkoper de inhoud, de omvang, de voorwaarden en de duur van zijn verantwoordelijkheid alsmede de wijze waarop de daaruit voortvloeiende rechten op een begrijpelijke wijze kunnen worden uitgeoefend, toelichten. In de bevestiging van de verkoper staat ook dat de overige rechten van de koper, die bindend zijn voor de aankoop, onverlet blijven. De bevestiging kan worden vervangen door het aankoopbewijs van de goederen, dat de gespecificeerde informatie bevat.

3.8. De bepalingen van artikel 3.6 van deze beroepsprocedure zijn niet van toepassing op

a) goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht voor een gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen,

b) de slijtage van de goederen als gevolg van normaal gebruik,

c) goederen die worden gebruikt voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage van de goederen op het tijdstip waarop zij door de koper werden overgenomen; of

d) indien de aard van de goederen dit rechtvaardigt.

3.9 In geval van bederfelijke of gebruikte goederen is de verkoper aansprakelijk voor gebreken die, na acceptatie van de goederen tijdens de garantieperiode, in strijd blijken te zijn met de koopovereenkomst (garantie).

3.10. Indien de goederen niet de in artikel 3.4 van deze klachtenprocedure vermelde kenmerken hebben, kan de koper de levering van nieuwe goederen zonder gebreken eisen, zelfs indien dit niet te wijten is aan de aard van het gebrek, maar indien het gebrek slechts een deel van de goederen betreft, kan de koper gedeeltelijke schadevergoeding eisen; indien dit niet mogelijk is, kan hij zich uit de overeenkomst terugtrekken. Indien het gebrek echter door de aard van het gebrek onevenredig is, in het bijzonder wanneer het gebrek volledig of laattijdig kan worden verholpen, heeft de koper het recht om het gebrek kosteloos te verhelpen.

De koper heeft ook recht op levering van nieuwe goederen of gedeeltelijke vervanging in geval van een herstelbaar gebrek, indien hij niet in staat is het product goed te gebruiken voor het herhaaldelijk optreden van het gebrek na de reparatie of voor een groter aantal gebreken. In een dergelijk geval heeft de koper het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

Indien de koper niet uit de overeenkomst komt of geen gebruik maakt van het recht om nieuwe goederen foutloos te laten leveren, reserveonderdelen te ontvangen of de goederen te laten repareren, kan hij een redelijke korting eisen. De koper heeft ook recht op een redelijke korting, indien de verkoper niet in staat is de nieuwe goederen vrij van gebreken te leveren, de onderdelen ervan te vervangen of de goederen te repareren, of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn met het herstel komt of de alternatieve oplossing aanzienlijke moeilijkheden veroorzaakt.

3.11. De koper heeft geen recht op aanspraak op gebreken indien de koper vóór de aanvaarding van de goederen wist dat de goederen gebrekkig waren of indien de koper zelf het gebrek heeft veroorzaakt.

3.12. Indien de goederen een gebrek vertonen dat door de verkoper aan de koper is gemeld en tegen een lagere prijs of bij gebruikte goederen, heeft de koper recht op een redelijke korting in plaats van het recht op omruiling.

3.13. De rechten van de koper die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, met inbegrip van de garantieaansprakelijkheid van de verkoper, worden door de koper tegen de verkoper ingeroepen. Het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld, het tijdstip waarop de verkoper de goederen van de koper heeft ontvangen, wordt in aanmerking genomen. De koper zal de goederen op eigen kosten en verantwoordelijkheid aan de verkoper leveren. Dit laat de bepalingen van algemeen bindende wettelijke bepalingen onverlet. De koper is verplicht het gebrek in de klacht gedetailleerd te beschrijven, te bewijzen dat hij de goederen van de verkoper heeft gekocht (met name door middel van een door de verkoper ondertekende factuur), het garantiebewijs te overleggen wanneer het is afgegeven en aan te geven op welke wijze de klacht van de consument moet worden afgehandeld. Verkoper dient de koper schriftelijk te bevestigen wanneer de consument gebruik heeft gemaakt van het recht, wat de vordering is en op welke wijze de klacht door de koper is aangevraagd; en bevestiging van de datum en wijze van uitvoering van de vordering, inclusief bevestiging van het herstel en de duur van de klacht, of schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht. De verkoper of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger beslist onverwijld, in complexe gevallen binnen drie werkdagen, over de vordering. Deze termijn wordt niet beschouwd als een termijn die overeenkomt met de aard van het product of de dienst die nodig is om het gebrek in een professionele hoedanigheid te beoordelen. Klachten, waaronder het verhelpen van gebreken, moeten onmiddellijk, uiterlijk 30 dagen na de datum van toepassing van de klacht, worden afgehandeld, indien de verkoper met de consument instemt over een langere periode. Het nutteloos verstrijken van deze termijn wordt beschouwd als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

4. Definitieve vaststellingen

4.1 Indien een bepaling van de klachtenprocedure ongeldig of ineffectief is, geldt de bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of ondoelmatigheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Wijzigingen en aanvullingen op de koopovereenkomst of de klachtenprocedure vereisen een schriftelijke vorm.

4.2 Indien enige bepaling van deze klachtenprocedure in strijd is met de bepalingen van algemeen bindende regels, worden deze bepalingen in deze klachtenprocedure niet in aanmerking genomen.

4.3 Contactgegevens van de verkoper met het oog op een klacht of toepassing van het recht:Orfeo Office s.r.o., Chelčického 95, 370 01 České Budějovice; e-mailadres: info@orfeoshop.com